تا چه اندازه توانمند و اميدوار به قبولي در آزمون استخدام مي باشيد؟
خيلي كم :
16 نفر - 27.11%
متوسط :
13 نفر - 22.03%
زياد :
9 نفر - 15.25%
خيلي زياد :
21 نفر - 35.59%